ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม

Center for Economic Growth and Inequalities in Society Research


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

02–727–3650

โทรศัพท์มือถือ :

081-875-2429

อีเมล์ :

Direk.p@nida.ac.th

วิสัยทัศน์ :

ศูนย์วิจัยที่มุ่งศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมและเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมที่ดีกว่า