ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

Center for Aging Society Research


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

0-2727-3174

โทรศัพท์มือถือ :

081-833-0551

อีเมล์ :

dararatt.nida@gmail.com

วิสัยทัศน์ :

สร้างองค์ความรู้เพื่อความอยู่ดีมีสุขสู่สังคมสูงอายุ