Social Network       Language TH : EN  |  Text resizable 

+ วารสารวิชาการ
+ บทความวิชาการดีและชมเชย ปี 2554
+ บทความวิชาการดีและชมเชย ปี 2553
+ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์
+ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
+ ข้อมูลเผยแพร่ ด้านนักศึกษา หลักสูตร การเงิน และบุคคลากร.
+ คำแนะนำในการทำข้อสอบระบบการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
+ รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาโทภาคปกติ/ปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
+ e-learning ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
+ หนังสือรายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2552 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
+ หนังสือรายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
+ หนังสือรายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2554 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
+ หนังสือรายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
+ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ปีการศึกษา 2552
+ คำรับรองปฏิบัติราชการปี 2553
+ คำรับรองปฏิบัติราชการปี 2554 
+ แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551 - 2565
+ งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา (กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
+ ข้อมูลและสถิติ
+ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์)
+ ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต)