Social Network       Language TH : EN  |  Text resizable


Tuition Fee

สถาบันเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบัน สถาบันเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมจำนวน 8 ท่าน นำโดย รศ.มาลีณี จุโฑปะมา อธิการบดี และผศ.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (NIDA Museum) และสำนักบรรณสารการพัฒนา จากนั้น รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.กำพล ปัญญโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนางอัจชญา สิงคาลวานิช ผอ.สำนักงานอธิการบดี ได้ให้การต้อนรับและพูดคุยเรื่องการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการกับคณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 

นิด้าเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นิด้าเปิดบ้านต้อนรับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 53 ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเงินและพัสดุ งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล (AACSB) และการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นิด้า ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และสำนักบรรณสารการพัฒนา โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นิด้า ร่วมให้การต้อนรับและนำชมสถาบัน

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา ‘NIDA’ เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ บนพื้นที่กว่า 800 ตร.ม. ชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้านองค์ความรู้การศึกษาให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ธ.ค.2558 ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางสถาบันฯ จึงได้เตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมการให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดสร้างห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช ขนาดพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร ทั้งนี้ ห้องสมุดดังกล่าว ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของ ASEAN และประเทศไทย โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งในส่วนของสำนักงานและเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งมีการติดตั้งระบบ e-Library ที่เป็นระบบที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับนิด้า ให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกมาออกแบบใหม่ให้ประยุกต์ใช้กับห้องสมุดอาเซียนได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ ยังได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Integrated Library Systems) ช่วยให้การสืบค้นและยืมหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการผ่านเครือข่ายออนไลน์ทั้งในและนอกสถาบัน พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนาระบบ NIDA repository system ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาและปรับใช้มาจากระบบ DSpace ที่ช่วยในการเก็บรวมรวมข้อมูลการทำวิจัยของสถาบัน ที่มีการจัดหมวดหมู่หัวข้อเรื่องในการทำวิจัยที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ “ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิชาการทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ที่พร้อมให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.นี้ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเครือข่ายไร้สาย (WI-FI) มีมุมพักผ่อนและห้องประชุมย่อยคอยให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพื่อเติมเต็มความรู้ด้านวิชาการได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งหากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการจะติดต่อกับห้องสมุดอาเซียนหรือจะสอบถามข้อมูลบริการ ก็สามารถประสานมาได้ที่หมายเลข 02-7273546” รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ กล่าว
Fill data for Tuition fee

select Extensions--> Module Manager--> แล้ว search "tuition fee"