ติดตาม :        เลือกภาษา THEN About SDGs

 

NIDA is moving toward "Sustainable Development" ก้าวเข้าสู่ปีที่ 57 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมขับเคลื่อน 17 เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน (SDGs)

 

 

          ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เราคงได้ยินการพูดถึงคำว่า "SDGs" หรือ "Sustainable Development Goals" กันอย่างหนาหู ว่าเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสหประชาชาติ (United Nations : UN) ที่มีเป้าหมาย 17 เป้าหมาย เพื่อบรรลุอนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน 

 

 

What is SDGs Sustainable Development Goals (SDGs)

          The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. 

(UNITED NATIONS,  2020)

 

 

          เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสหประชาชาติ เป็นพิมพ์เขียวเป้าหมาย 17 เป้าหมาย เพื่อบรรลุอนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 ในการจัดการกับความท้าทายระดับโลกที่เรากำลังเผชิญ ซึ่งรวมถึงความยากจน ความไม่เท่าเทียมกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม สันติภาพ และความยุติธรรม

 

17 Goals of SDGs

Goal 1: No Poverty

Goal 2: Zero Hunger

Goal 3: Good Health and Well-Being

Goal 4: Quality Education

Goal 5: Gender Equality

Goal 6: Clean Water and Sanitation

Goal 7: Affordable and Clean Energy

Goal 8: Decent Work and Economic Growth

Goal 9: Industry, Innovation, and Infrastructure

Goal 10: Reduced Inequalities

Goal 11: Sustainable Cities and Communities

Goal 12: Responsible Consumption and Production

Goal 13: Climate Action

Goal 14: Life Below Water

Goal 15: Life on Land

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions

Goal 17: Partnerships

 

 

เพื่อให้เห็นภาพการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น UN จึงได้จัดกลุ่มการพัฒนาออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

Group 1: People (การพัฒนาคน)

Group 2: Prosperity (เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง)

Group 3: Planet (สิ่งแวดล้อม)

Group 4: Peace (สันติสุขและความยุติธรรม)

Group 5: Partnership (ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา)

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์