ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 5 กลุ่มของเป้าหมาย SDGs 17 เป้าหมายมีอะไรบ้าง

 

          อย่างที่เราทราบกันแล้วว่า SDGs เป็นพิมพ์เขียวการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) โดยสหประชาชาติ ที่มีด้วยกันทั้งหมด 17 เป้าหมายหลัก (169 เป้าหมายย่อย) และกำหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา 

          เพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้มากขึ้น จึงได้มีการจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ (1) การพัฒนาคน (People) ให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม (2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ (5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสามารถอธิบายความหมายและความท้าทายได้ดังต่อไปนี้

 

 

Group 1: People (การพัฒนาคน)  ด้านของ “มนุษย์” มุ่งขจัดความยากจน การขาดอาหารและและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประกอบด้วยSDGs 5 เป้าหมาย คือ

เป้าหมายที่ 1: No Poverty หรือการขจัดความยากจน เป็นการยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (End poverty in all its forms everywhere) สิ่งท้าทายต่อไปของประเทศไทย คือ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เป้าหมายที่ 2: Zero Hunger หรือการขจัดความหิวโหย ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางอาหารด้วยการสร้าง “ครัวโลก” ที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3: Good Health and Well-Being หรือการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) เป็นความสำเร็จที่ต้องสานต่อ

เป้าหมายที่ 4: Quality Education หรือการศึกษาที่เท่าเทียม สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) โดยการปฏิรูปเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายที่ 5: Gender Equality หรือความเท่าเทียมทางเพศ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน (Achieve gender equality and empower all women and girls)รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงไทย 34 ล้านคน ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

 

Group 2: Prosperity (เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง) ดูแลด้านคุณภาพชีวิต สุขอนามัย ประกอบด้วย SDGs 5 เป้าหมาย คือ

เป้าหมายที่ 7: Affordable and Clean Energy หรือพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ต้องสร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) ความท้าทายของประเทศไทยคือการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

เป้าหมายที่ 8: Decent Work and Economic Growth หรือการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all) โดยต้องเดินหน้าสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหม่

เป้าหมายที่ 9: Industry, Innovation, and Infrastructure หรืออุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) ประเทศไทยจำเป็นต้องลับคมศักยภาพในการแข่งขันสู่ความยั่งยืน

เป้าหมายที่ 10: Reduced Inequalities หรือลดความเหลื่อมล้ำ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within and among countries) คือการลดช่องว่างที่แบ่งแยกคน “มี” และ “ไม่มี” ในสังคมไทย

เป้าหมายที่ 11: Sustainable Cities and Communities หรือเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) พัฒนาสู่เมืองที่สะอาด สีเขียว น่าอยู่ และมีส่วนร่วมมากขึ้น

 

 

Group 3: Planet (สิ่งแวดล้อม) ด้านของ “โลก” รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสม ประกอบด้วย SDGs 5 เป้าหมาย คือ

เป้าหมายที่ 6: Clean Water and Sanitation หรือการจัดการน้ำและสุขาภิบาล สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all) ต้องบริหารจัดการกลไกพื้นฐาน

เป้าหมายที่ 12: Responsible Consumption and Production หรือแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างผู้ซื้อที่มีมโนธรรมและธุรกิจที่มีจริยธรรม

เป้าหมายที่ 13: Climate Action หรือการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปฎิบัติการอย่างเร่งด่วยเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent action to combat climate change and its impacts) โดยเรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในสิ่งท้าทายที่ซับซ้อนที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญ

เป้าหมายที่ 14: Life Below Water หรือรักษ์ชีวิตใต้ผืนน้ำ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) ปกป้องผืนมหาสมุทรเพื่อชนรุ่นหลัง

เป้าหมายที่ 15: Life on Land หรือสรรพชีวิตบนผืนแผ่นดิน ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss) ตระหนักถึงความสำคัญของดิน ป่า และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

Group 4: Peace (สันติสุขและความยุติธรรม) พัฒนาธรรมาภิบาล สร้างสังคมที่สงบสุข ไม่แบ่งแยก ประกอบด้วย SDGs 1 เป้าหมาย คือ

เป้าหมายที่ 16: Peace, Justice and Strong Institutions หรือสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels) การพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีสันติภาพและการเจรจาร่วมกัน

Group 5: Partnership (ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา) ให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ ประกอบด้วย SDGs 1 เป้าหมาย คือ

เป้าหมายที่ 17: Partnerships หรือหุ้นส่วนความร่วมมือ เพื่อเป้าหมายร่วมกัน เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development) ควรวางกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติ และความจำเป็นด้านงบประมาณสำหรับวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

1.หนังสือ “สืบสานสู่ปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (A CALL TO ACTION)”

โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคุณผาณิต เกิดโชคชัย

2.ข้อมูลจาก https://science.mahidol.ac.th/sdgs/sdgs-17/

 

 

 

 


 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์