ติดตาม :        เลือกภาษา THEN "นิด้า" ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนะปัญญา

Read more: "นิด้า" ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

"นิด้า" ร่วมกับ "ธนาคารออมสิน" ชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมศักยภาพชุมชน ปี 2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน /กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP / กลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ / กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน /กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาด

Read more: "นิด้า" ร่วมกับ "ธนาคารออมสิน" ชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมศักยภาพชุมชน ปี 2565

"นิด้า" ร่วมวางพานพุ่ม งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหง

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง เป็นผู้แทนสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                         

Read more: "นิด้า" ร่วมวางพานพุ่ม งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหง

"นิด้าสุดเจ๋งคว้า 3 รางวัลใหญ่ร่วมกับศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบ้านสุมาลี (Sumalee Holistic Care)"

          จากจุดเล็กๆ ของการบริการวิชาการภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ณ Sumalee Holistic Care เขตหนองจอก กรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน ภาคีสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร คณะการจัดการการท่องเที่ยว และ นักศึกษาของนิด้าที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง นางสาวตรีชฎา เลาแก้วหนู นางสาววิลาสิณี พุทธาวงษ์ นางสาวเตชิตา ลาพินีกร นางสาววีณากร ภัทรวงศา จากคณะการจัดการการท่องเที่ยวและ นางสาวภัทรธิดา สามัคคี และนางสาวภัทธีมา แม่นสอน จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เข้าไปในพื้นที่ด้วยเป้าหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันเป็นระยะกว่า 1 ปี และได้หยิบยกเอานวัตกรรมอุปกรณ์เพื่อสุขภาพมาเป็นจุดขายหลักของ Sumalee Holistic Care

          ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองบ้านสุมาลีได้ถูกเจียระไนก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เพชรเม็ดงามใกล้กรุง จากกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดการพัฒนา  เกิดผลงานเชิงประจักษ์จนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้ง 3 รางวัล คือ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้ชื่อทีม Lady Pink สวยหวานแต่แข็งแกร่ง ในกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้ชื่อทีม Lady Pink สวยหวานแต่แข็งแกร่ง ในกิจกรรมการประกวดรอบ Best of Best ธนาคารออมสิน จากทีม The Best ของทั้ง 65 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และรางวัลล่าสุด 

3. รางวัลชนะเลิศสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสร้างสรรค์ 2023 “DOT Connect to Healthy Route 2023” ภายใต้ชื่อเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพแฮปปี้ กับพี่ๆวัยเก๋า จากกรมการท่องเที่ยว ซึ่งทีมนิด้าต้องฝ่านฟันกับทีมสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวกว่า 74 ทีม จนได้เข้ารอบ 24 ทีม และ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อ Pitching เพื่อเฟ้นหา 5  สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสร้างสรรค์ 

 

          ซึ่งนิด้าเรามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เกิดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

'NIDA USR’ จัดกิจกรรมระดมทุน ช่วยเหลือน้องๆ 'ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน' ชุมชนคลองจั่น

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ , นางสาวประภัสสร ประทุมนอก ผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนให้แก่ “ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น” ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ                                                       

Read more: 'NIDA USR’ จัดกิจกรรมระดมทุน ช่วยเหลือน้องๆ 'ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน' ชุมชนคลองจั่น

'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยทีม U2T NIDA แขวงวังทองหลาง เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ ภายในงาน "อว. BCG Market” ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 โดยมีการจัดจำหน่ายสินค้าพืชผักสวนครัว สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล น้ำยาทำความสะอาด และกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

Read more: 'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565

'นิด้า' 1 ใน 18 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU 'TED Fellow' มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ เสริมสร้างเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมเปิดงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read more: 'นิด้า' 1 ใน 18 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU 'TED Fellow' มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ...

'นิด้า' ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา 'พระพันปีหลวง'

          วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรม "12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ" โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

Read more: 'นิด้า' ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา 'พระพันปีหลวง'

'นิด้า' ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ‘สจล.’

          วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ในนามผู้แทนสถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ครบรอบ 62 ปี ณ ลานอุทยานพระจอมเกล้า สจล.

Read more: 'นิด้า' ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา...

 

 

 


 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์