ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สัมมนาวิชาการ "การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560"

          คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560"

จัดโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้สถาบันการศึกษา ที่ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมด้วย

 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

NIDA for All >> ก้าวต่อไปของนิด้า