ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

          วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน ร่วมกับ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ จัดอบรมและสาธิตการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด และการทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งการอบรมสาธิตเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เพาะต้นอ่อนทานตะวัน กลุ่มที่ 2 ทำน้ำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์ โดยหลังการฝึกอบรมมุ่งหวังให้นักเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม สามารถนำทักษะและความรู้ ไปถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สมาชิกอีกกลุ่มได้

 

          ทั้งนี้ หลังจากจบกิจกรรม คุณสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในโอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน Prospect Burma

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ และคุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม MS Teams กับ คุณ Khai Aye ตำแหน่ง Prospect Burma Program Manager

Read more: NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน Prospect Burma

NIDA ประชุมหารือเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต และคณะ 

Read more: NIDA ประชุมหารือเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

NIDA มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชนบางเตยล่าง

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นิด้าได้มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชน ครั้งที่ 1 เช่น เสื้อผ้า หนังสือ ของเล่น ตุ๊กตา ฯลฯ ให้กับชุมชนบางเตยล่าง ซอยอุเทน 31 ซอยนวมินทร์ 24 เขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนแออัด มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 20 คน มีเด็กในชุมชนประมาณ 40 คน  โดยมี ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตนและเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การเป็นตัวแทนในการมอบให้กับชุมชน ในครั้งนี้ ผศ.ดร.แตงอ่อน ได้สอนวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายและเครื่องมือในการนวดให้กับชุมชนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDA ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

          วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีนายดุสิต  ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมีน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัฒนานนท์วิทยาเชิญชวนร้องเพลงราชพฤกษ์ของแผ่นดินร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าในการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและทาสีรั้วสถาบันเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDA ร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ณ จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร พร้อมคณะผู้แทนสถาบันฯ เดินทางเข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ณ จังหวัดแพร่ ในการนี้ รศ.พ.ต.อ.ดร. ประพันธ์ สหพัฒนา ได้วางพวงมาลา หน้าอนุสาวรีย์สามพี่น้องเสรีไทย ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ และขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ณ ถ้ำเสรีไทย เนื่องในงานวันเทิดเกียรติเสรีไทยแพร่ พร้อมมอบของที่ระลึกให้พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ และหนังสือที่ระลึกขบวนการเสรีไทยให้สำนักสงฆ์ถ้ำเสรีไทย                                          

Read more: NIDA ร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ณ จังหวัดแพร่

NIDA ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โรงเรียนบางกะปิ ครบรอบ 67 ปี

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โรงเรียนบางกะปิ ครบรอบ 67 ปี ในการนี้ ได้มอบต้นไม้มงคล และหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงแก่ นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย                                                                                          

Read more: NIDA ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โรงเรียนบางกะปิ ครบรอบ 67 ปี

NIDA ลงพื้นที่สำรวจสายคลองตาหนัง

   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ร่วมกับ ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ, บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการบำบัดน้ำเสีย ลงพื้นที่สำรวจสายคลองตาหนังบริเวณด้านโลตัสบางกะปิ เพื่อดำเนินโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองตาหนัง ในปี 2565-2566

Read more: NIDA ลงพื้นที่สำรวจสายคลองตาหนัง

Singapore Management University (SMU) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้นำคณะผู้แทนจาก Singapore Management University (SMU) ได้แก่ 1) Mr. Jack Lim, Executive Director, SMU Academy 2) Mr. Harry Lee, Associate Director, SMU Academy 3) Mr. Kenneth Choo, Director, SMU Office of Overseas Centres 4) Ms. Sherlyn Koh, Associate Director, SMU Office of Overseas Centres จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ

Read more: Singapore Management University (SMU) เยือนสถาบัน

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]