ติดตาม :        เลือกภาษา THEN The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs)

          ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "การบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ" The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs) ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรับชมทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

Read more: The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs)

กฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

          กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565  เป็นหลักสูตร 48 ชั่วโมง ผ่าน MS Teams โดยโครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามที่กฎหมายให้อำนาจ ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

Read more: กฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อหารือแนวทางการนำพื้นที่ 44 ไร่ ของสถาบันเข้าร่วมในโครงการ "Green Bangkok 2030 ตามเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเมืองให้เป็น GREEN BANGKOK ภายในปี ค.ศ.2030"

Read more: กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030

ขอแสดงความยินดี

          ในวาระครอบรอบปีที่ 56 แห่งการสถาปนาสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 30 ปี จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1. นายสุระ  ขันทีท้าว  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน) สังกัดคณะสถิติประยุกต์ 2. นางสาวพูนทรัพย์  ระวังกุล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 3. นางวิไลลักษณ์  ภิรมย์เกียรติ์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 สังกัดกลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่กองกลาง สำนักงานสถาบัน

Read more: ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต ในโอกาสได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Read more: ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

          ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้าเป็นประจักษ์ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏสืบไป

Read more: ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

          ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์  ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับประทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จากหม่อมเจ้าฑิฆัมพร  ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ​ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

Read more: ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะการจัดการการท่องเที่ยว MOU ระดับคณะกับ School of Tourism and Culture Industry

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ผศ. ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า พร้อมด้วย รศ.ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระดับคณะกับ School of Tourism and Culture Industry โดยมี Prof. Zhu Dan, Dean; Ms Zhou Hong, Deputy Party Secretary of the School of Tourism and Culture Industry.)

Read more: คณะการจัดการการท่องเที่ยว MOU ระดับคณะกับ School of Tourism and Culture Industry

คณะนิติศาสตร์ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เราจำเป็นต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐานใหม่ในยุคของ AI หรือไม่”

          Prof. Dr. Karl Stöger ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายการแพทย์ รองหัวหน้าภาควิชาจริยธรรมและกฎหมายการแพทย์  แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา ท่านเป็นนักกฎหมายมหาชนที่มีความสนใจในประเด็นปัญหากฎหมายการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดโครงสร้างองค์กรทางการแพทย์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดูแลสุขภาพและกฎหมายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

Read more: คณะนิติศาสตร์ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เราจำเป็นต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐานใหม่ในยุคของ AI...

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]