ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะนิติศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง​และทัศนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

          Prof. Dr. Michael Lysander Fremuth ผู้อำนวยการด้านวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา "สิทธิมนุษยชน" แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสหภาพยุโรป สิทธิมนุษยชน นิติปรัชญา และรัฐศาสตร์ ได้นำเสนอรายละเอียดของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนซึ่งเปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเวียนนา  ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

Read more: คณะนิติศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง​และทัศนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง​และทัศนะเกี่ยวกับ​การมีบทบาท​ของศาลรัฐธรรมนูญ​ออสเตรีย​

          Prof. Dr. Iris Eisenberger ศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรมและกฎหมายมหาชน แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายสหภาพยุโรป กรุณาให้เกียรติ​บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย”                                                              

Read more: คณะนิติศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง​และทัศนะเกี่ยวกับ​การมีบทบาท​ของศาลรัฐธรรมนูญ​ออสเตรีย​

คณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการองค์การสหประชาชาติ

          ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ที่ทำการองค์การสหประชาชาติ (United Nations) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งชาติมหาอำนาจผู้ชนะสงครามได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 

Read more: คณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการองค์การสหประชาชาติ

คณะนิติศาสตร์ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแด่ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

          ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าคารวะและแสดงความยินดีแด่ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ศาลปกครองสูงสุด

Read more: คณะนิติศาสตร์ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแด่ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

คณะนิติศาสตร์เยือน Juridicum, Universität Wien

          Prof. Dr. Brigitta Zöchling-Jud คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา (Juridicum, Universität Wien) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอกชน กฎหมายยุโรปและกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์ และนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการของ Universität Wien และได้ร่วมหารือเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ NIDA

Read more: คณะนิติศาสตร์เยือน Juridicum, Universität Wien

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า ได้ไปร่วมปลูกป่าชายเลนและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชน

          วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2565 นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า ได้ไปร่วมปลูกป่าชายเลนและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชน ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทั้งความรู้ประสบการณ์และความประทับใจในความร่วมมือร่วมใจของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร “นิด้า” ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

          วันนี้ (19 ธันวาคม 2565) คณะผู้บริหาร นำโดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันฯ เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (NIC-NIDA Conference 2022)

          งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration) หรืองาน NIC-NIDA Conference 2022 ภายใต้ธีม “Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference) ผ่านระบบ ZOOM program และ Facebook page : NIDA Thailand 

Read more: งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (NIC-NIDA Conference 2022)

งานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บพข.

      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.สิรี ขัยเสรี ผู้อำนวยการ และรศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ให้ความอนุเคราะห์ ผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ดร.พัทรียา หลักเพชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และผู้อำนวยการ 12 ศูนย์วิจัย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วม พร้อมแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ของสถาบัน

Read more: งานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บพข.

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]