ติดตาม :        เลือกภาษา THEN งานเสวนา การถอดบทเรียนการร่างกฎหมายอากาศสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา

          วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “การเสวนาการถอดบทเรียนการร่างกฎหมายอากาศสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรับชมทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom , Facebook Page : NIDA Thailand และช่อง NEWS1

 

          โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Ms.Gwendolyn Cardno (Deputy Chief of Mission) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาร่วมกัน

 

          ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมบรรยายพิเศษ อาทิ Dr. Evan Bing (สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา) และ ศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 

          นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาถอดบทเรียนการร่างกฎหมายอากาศสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ได้แก่ 1) Dr. Evan Bing (สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา), 2) ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ (ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน), 3) ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 4) คุณรสนา โตสิตระกูล (อดีตสมาชิกวุฒิสภา), 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 6) คุณนิติพล ผิวเหมาะ (ผู้แทนจากพรรคก้าวไกล), 7) คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (ผู้แทนจากพรรคเพื่อไทย), 8) คุณพงศ์พรหม ยามะรัต (ผู้ร่วมก่อตั้ง และรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย) 9) คุณวิทยา ครองทรัพย์ (ผู้แทนจากสภาลมหายใจภาคเหนือ) และ 10) คุณบัณรส บัวคลี่ (ผู้แทนจากสภาลมหายใจภาคเหนือ) ดำเนินการเสวนาโดย คุณรัตติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์ จากช่อง NEWS1

 

          การจัดเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานที่ได้รวบรวมประเด็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดสำหรับประเทศไทย ซึ่งทำให้ทุกคนได้ตระหนัก และได้เรียนรู้ถึงแหล่งกำเนิดปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย จึงได้รับความร่วมมือและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 คณะกรรมการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมได้จัดประชุมขึ้น จากการประชุมดังกล่าวสรุปประเด็นสำคัญ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร  ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เห็นว่าสถาบันควรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศตามพระราชดำริในการก่อตั้งสถาบันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บริหารสถาบันจะเน้นเรื่องการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเชื่อมโยงกับความซื่อสัตย์

Read more: ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

นิด้า คว้ารางวัลส่งท้ายปีอีก 1 รางวัลจากกรมการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพงานบริการวิชาการสู่ชุมชน

          จากการยกระดับผลงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ปีที่ 1 และ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  หรือ U2T for BCG ปีที่ 2 โครงการดีๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ช่วยสร้างรากแก้วให้กับประเทศ จากการนำโจทย์หรือปัญหาของท้องถิ่น สู่การพัฒนาศักยภาพคน องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นให้ยั่งยืน

 

          นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับ ชุมชนบ้านท่าเยี่ยม ตำบลเขื่องคำ จังหวัดยโสธร เมื่อกลางปี 2565 ทีม U2T ริมท่าเยี่ยม เข้ารอบ U2T Hackathon ระดับภูมิภาค และได้เป็นตัวแทนตำบลในจังหวัดยโสธร ไปแข่งขันต่อที่จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการชู “ปลาส้ม Bite และปลาส้มคั่วสมุนไพร “ ผลิตภัณฑ์แปรปลาส้ม อาหารพื้นถิ่นยอดนิยม  และส่งท้ายปีกับการเข้าร่วม การประกวด เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสร้างสรรค์ 2023 “DOT Connect to Healthy Route 2023” จัดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยใช้ชื่อทีม “ริมท่าเยี่ยม” จนกระทั่งได้รับรางวัลสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสร้างสรรค์ 2023 จาก เส้นทาง “เที่ยวสนุก สุขภาพดี ในวิถีชุมชนยโสธร” ในที่สุด

 

          ชุมชนบ้านท่าเยี่ยมเป็นชุมชนเล็กๆ ในตัวเมืองยโสธร ทีมีการรวมกลุ่มชาวบ้าน เพื่ออนุรักษ์วิถีชุมชน  สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและเยาวชน และจดทะเบียนในนาม “วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเยี่ยม” โดยผสมผสานแนวคิด ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชน ด้วยการนำประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน มาออกแบบเพื่อเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ทำให้ชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ตลอดทั้งปี นิด้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนี้ให้ชุมชนเติบโตและสร้างรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

นิด้า จัดพิธีถวายสัตย์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

          วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

Read more: นิด้า จัดพิธีถวายสัตย์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิด้า จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบโล่และรางวัลต่าง ๆ ประจำปี 2565

          วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู 2565 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่ได้ทำการประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ ในการนี้ได้มีพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565 ให้แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติ และส่วนรวม

Read more: นิด้า จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบโล่และรางวัลต่าง ๆ ประจำปี 2565

นิด้า ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 - 10.00 น.  นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ และ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นายยุทธนา สุจริต                                         

Read more: นิด้า ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นิด้า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนสถาบัน ร่วมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาลาดุสิตดาลัย อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Read more: นิด้า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิด้า" 1 ใน 25 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือ เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกว่า 25 สถาบันเข้าร่วมการลงนามฯ ในครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของระบบอุดมศึกษาไทย

Read more: นิด้า" 1 ใน 25 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือ เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

นิด้าพร้อม! ปรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          วันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการสัมมนา "การปรับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของนิด้า (PDPA)" ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการใช้ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Read more: นิด้าพร้อม! ปรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]