ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ประชุมกับ Yunnan University of Finance and Economics

          เมื่อวันที่ 27เมษายน 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษกรุงเทพ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ Prof. Zhang Honglie, Director of International Cooperation and Exchange Office,

Read more: ประชุมกับ Yunnan University of Finance and Economics

ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1

          ด้วยสถาบันจะเริ่มดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยต้องการให้การจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ เพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นแนวทางกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันในอนาคต และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป

Read more: ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1

ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถาบันได้จัดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔๔ คน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาคณะทำงาน) คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี ผู้แทนของหน่วยงาน และบุคลากรของสถาบันที่สนใจ

Read more: ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2

ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. สถาบันได้จัดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) (ครั้งที่ 3) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 109 คน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาคณะทำงาน) คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี และผู้แทนของหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมหลักในวันดังกล่าว

Read more: ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3

ประชุมผู้แทนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร  ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ได้ประชุมกับผู้แทนของทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน และกลุ่มนักศึกษา เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม และค่าเป้าหมาย โดยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สพบ. จะรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมสภาสถาบันในเดือนเมษายน 2565 ต่อไป

Read more: ประชุมผู้แทนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ประชุมหารือ กับ Singapore Management University (SMU) สาธารณรัฐสิงคโปร์

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์ ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสถิติประยุกต์ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถิติประยุกต์ ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร Logistics Management                                                 

Read more: ประชุมหารือ กับ Singapore Management University (SMU) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประชุมหารือกับ Communication University of China (CUC), สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อัษฎา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ดร.ธีรติร์ บันเทิง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, คุณอินทิรา เจษฎาพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ

Read more: ประชุมหารือกับ Communication University of China (CUC), สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University (IU)

          วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะผู้บริหารของ IU                                                                                    

Read more: ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University (IU)

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore Management University

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ และคุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ                                                                                        

Read more: ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore Management University

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]