ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ SMU

      เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ

Read more: ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ SMU

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ United States Agency for International Development

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกับ Dr. Bryce Smedley, Education Team Lead จาก the United States Agency for International Development (USAID) สหรัฐอเมริกา สำนักงานประเทศไทย โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ USAID เช่น ความเข้าใจที่ดีขึ้นในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งสถาบัน และ USAID จะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 

 

 

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Teknologi Mara (UiTM)

      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ อ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM

Read more: ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Teknologi Mara (UiTM)

ประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Communication University of China (CUC)

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ

Read more: ประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Communication University of China (CUC)

ประชุมหารือเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการ

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565  ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีคณะสถิติประยุกต์ นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

Read more: ประชุมหารือเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการ

ผู้บริหารสถาบันเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นางสาวสุวารี เกษเกษม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา และส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุน นางสาวสุดารัตน์ อุ่นชัยยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทุนศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมนานาชาติของสถาบันฯ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับกรมความร่วมมือฯ เช่น หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Program: TIPP) หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งสถาบันและกรมความร่วมมือฯ จะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

 

 

 

 

 

ผู้แทนจาก National Institute of Public Administration (NIPA) เยือนสถาบัน

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คุณนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คุณสุพิชญ์ชา คนชม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  และคุณภาณุ บุญมา นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National Institute of Public Administration (NIPA) และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร และชุมชน ณ บริเวณชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี และนางสาววรรณภรณ์ อนุอัน บรรณรักษ์ได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดด้วย

Read more: ผู้แทนจาก National Institute of Public Administration (NIPA) เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ 1) Professor Dr. Budri Munir Sukoco - Director of Postgraduate School of Universitas Airlangga 2) Accociate Professor Dr. Suparto Wijoyo - Vice Director of Postgraduate School of Universitas Airlangga และ 3) Dr. Zamal Nasution - Chairperson of Thai Culture Research Center (TCRC) ที่ได้เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารจาก คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ และส่วนวิเทศสัมพันธ์ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน 

 

          ในการนี้ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส อาจารย์ประจำคณะ วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาริษา เลากุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ นำโดย คุณนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และ คุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึง คณะผู้แทนจาก UNAIR ได้จัดการบรรยายให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติในหัวข้อ Economic Complexity Transformation in ASEAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

 

Read more: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]