ติดตาม :        เลือกภาษา THEN พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 41  ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563  ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

Read more: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 42 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 42  ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564  ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

Read more: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 42 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน ประจำปี 2564 ณ Hall of Fame ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี  โดยมี รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ กล่าววัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงาน และ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน

Read more: พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน ประจำปี 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงบประมาณ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “การประเมินความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

Read more: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงบประมาณ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิพิธภัณฑ์นิด้า ได้รับ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2565 และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565 ในการนี้ พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” จาก นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา เป็นผู้รับมอบ

Read more: พิพิธภัณฑ์นิด้า ได้รับ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565

มูลนิธิเพื่อความยั่งยืน (Foundation for Sustainability) และคณะทำงาน เข้าพบเพื่อหารือ กับ อธิการบดี

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 มูลนิธิเพื่อความยั่งยืน (Foundation for Sustainability) และคณะทำงาน โดยนายกษิต ภิรมย์ ประธานมูลนิธิ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบเพื่อหารือ กับ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                                                

Read more: มูลนิธิเพื่อความยั่งยืน (Foundation for Sustainability) และคณะทำงาน เข้าพบเพื่อหารือ กับ อธิการบดี

รับมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และอาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เข้ารับมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565" (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022) เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงการวิชาการและประเทศชาติ 

Read more: รับมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

Read more: ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2565) ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

Read more: ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]