ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 14 ปี “นิด้าโพล” จัดงานทำบุญฉลองวันครบรอบ “โพลแห่งแรกของประเทศไทย”

          ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์  ผู้อำนวยการ “นิด้าโพล”  นำทีมบุคลากรกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสถาบันฯ และจัดงานทำบุญฉลองครบรอบปีที่ 14 นิด้าโพล  โพลแห่งแรกของประเทศไทย อธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี                                 

Read more: 14 ปี “นิด้าโพล” จัดงานทำบุญฉลองวันครบรอบ “โพลแห่งแรกของประเทศไทย”

Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand

          ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เมื่อวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2565 ให้กับผู้ที่สนใจโครงการโครงการสำรวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย หรือ “Health, Aging, and Retirement in Thailand; HART” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในงานได้มีการนำเสนอที่มาของโครงการ และเปิดตัวเว็บไซต์ HART เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและขอข้อมูลการสำรวจของโครงการ รวมทั้งยังให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล HART อาทิ การนำเสนอข้อมูลผ่าน data visualization ในรูปแบบ dashboard โดยใช้ Power BI และการวิเคราะห์ข้อมูลแพเนล (Panel Analysis) โดยใช้ข้อมูล HART สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลของโครงการสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ https://hart.nida.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handong Global University จากสาธารณรัฐเกาหลี เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้นำคณะผู้แทนจาก Handong Global University ได้แก่ 1.) Dr. Jinwon Ahn, Professor of School of Management & Economics and Director of Handong Institute of International Development Cooperation 2.) Dr. Stephen Strombeck, Dean of School of Business and Professor of Marketing 3.) Mr. Yunsu Shin, Researcher จากสาธารณรัฐเกาหลี

Read more: Handong Global University จากสาธารณรัฐเกาหลี เยือนสถาบัน

Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals

          วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals”

 

          โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

 

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Robert Sadleir, Co-founder and Director, of Quantum Wellbeing Lab, New Zealand มาแชร์ประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับ The Happiness Index และ The Better Life Index โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้กรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 

          การดำเนินกิจกรรมนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดยืนและความตั้งใจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่จะดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชน

          ผศ.ดร.อาแว  มะแส  คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนของโครงการ Thailand Village Academy เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กับสถาบันการศึกษาและเครือข่าย รวม 15 หน่วยงาน

Read more: MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชน

NIDA for ALL > ก้าวต่อไปของ "NIDA" Our Next Move Forward แถลงผลงานผู้บริหารสถาบัน (รอบ 6 เดือน)

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำทีมโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ , รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ , ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล

Read more: NIDA for ALL > ก้าวต่อไปของ "NIDA" Our Next Move Forward แถลงผลงานผู้บริหารสถาบัน (รอบ 6 เดือน)

NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงาน NIDA for ALL KICKOFF! รวม "พลัง" สร้างสรรค์ "นิด้า” ในรูปแบบ On-Site ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี และในรูปแบบ Online ถ่ายทอดสด (Live Event) ผ่าน MS TEAMS นำทีมโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การพลิกโฉมอย่างยั่งยืน

Read more: NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม ปีงบ 2566

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมัชชาองค์กรพัฒนาชุมชน และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลร้องเรียนในระบบ DATA CENTER” (โครงการ NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566) วันอังคารที่ 11 ต.ค. 65 เวลา 9.00 – 13.00 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 40 คน

Read more: NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม ปีงบ 2566

NIDA จัดกิจกรรม NIDA 1st Info Sessionให้แก่ Banking Institute, Bank of Laos

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรม NIDA 1st Info Session เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรจาก Banking Institute, Bank of Laos (BI) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

Read more: NIDA จัดกิจกรรม NIDA 1st Info Sessionให้แก่ Banking Institute, Bank of Laos

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]