ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จำกัด มอบเงินสมทบ 'กองทุนนิด้าพัฒนา'

          วันที่ 18 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จำกัด เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เพื่อมอบเงินสมทบเข้า 'กองทุนนิด้าพัฒนา' จำนวน 10,000 บาท  โดย กองทุนนิด้าพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่าง ๆ สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากลต่อไป

 

#coopnida #NIDAFund #กองทุนนิด้าพัฒนา #NIDA #NIDAThailand

 

 

 

 


 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์