ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 



Meeting with the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga

          On March 1, 2023, Professor Dr. Tippawan Lorsuwannarat, NIDA President; Associate Professor Dr. Sombat Kusumavalee, Vice President for Academic and International Affairs; and Assistant Professor Dr. Aree Manosuthikit, Assistant to the President for International Affairs, were very warmly greeted and welcomed by Professor Dr. Bagong Suyanto, Dean, and Dr. Sulikah Asmorowati, Vice Dean for Resources, and Lecturer Agastya Wardhana, International Relations Department and Internationalization, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga. After the meeting, the NIDA representatives attended the meeting hosted by the Faculty of Social and Political Sciences in which there was an exchange of ideas and discussion as regards further academic collaboration and potential activities both institutions can mutual engage in the near future.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]