ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพรวม สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  l  กฎหมายที่เกี่ยว  l  การส่งเสริมธรรมาภิบาล

หนังสือรายงานประจำปี  l  แผนและประเมินผล  l คำรับรองการปฏิบัติราชการ  l  การบริหารและพัฒนาบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงาน  l  การจัดซื้อจัดจ้าง  l  งานบริการการศึกษา  l  คู่มือสำหรับประชาชน  l  การจัดการข้อร้องเรียน

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ภาพรวม สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล

 

หนังสือรายงานประจำปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

แผนและประเมินผล

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

• รายงานการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 l ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5ฉบับที่ 6ฉบับที่ 7ฉบับที่ 8 

• รายงานการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือน  ตุลาคม 2563 l พฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564มีนาคม 2564 l เมษายน 2564 l พฤษภาคม 2564  

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563   ฉบับที่ 1 l ฉบับที่ 2 l ฉบับที่ 3 l ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5

• รายงานการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

• สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือน  ตุลาคม 2562 l พฤศจิกายน 2562 l ธันวาคม 2562 l มกราคม 2563 l กุมภาพันธ์ 2563 l มีนาคม 2563 l เมษายน 2563 l พฤษภาคม 2563 l มิถุนายน 2563กรกฎาคม 2563สิงหาคม 2563กันยายน 2563

• ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

• รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3

• สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือน  ตุลาคม 2561 l พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562เมษายน 2562พฤษภาคม 2562 l มิถุนายน 2562

 

 

งานบริการการศึกษา 

• รายงานสรุปจำนวนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาพรวมแยกคณะ 

• รายงานสรุปจำนวนการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา 

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมแยกคณะ 

• คู่มือนักศึกษา

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา

• การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ

• การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ

• การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ

• รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม l แยกคณะ

• รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ

• รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ

 

 

คู่มือบริการทางการศึกษาสำหรับบริการนักศึกษา(คู่มือสำหรับประชาชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

ดูทั้งหมด คลิกที่นี่ 

หรือ ดูแบบแยกหมวด ดังนี้

เรื่องที่ 1 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

เรื่องที่ 2 การลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ 

เรื่องที่ 3 การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าข้อบังคับ 

เรื่องที่ 4 การเพิ่มวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ 

เรื่องที่ 5 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลังกำหนด 

เรื่องที่ 6 การลงทะเบียนรายวิชาต่ำกว่าข้อบังคับ 

เรื่องที่ 7 การถอนรายวิชาเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ 

เรื่องที่ 8 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง 

เรื่องที่ 9 การขอเทียบรายวิชา การขอโอนหน่วยกิต 

เรื่องที่ 10 การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 

เรื่องที่ 11 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

เรื่องที่ 12 การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ 

เรื่องที่ 13 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน 

เรื่องที่ 14 การขออนุมัติหัวข้อ/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก 

เรื่องที่ 15 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา 

เรื่องที่ 16 การเปลี่ยนคณะ 

เรื่องที่ 17 การเพิ่มวิชาเรียนตามปฏิทินการศึกษา (กรณีชำระเงินเพิ่ม) 

เรื่องที่ 18 การถอนรายวิชาเรียน 

เรื่องที่ 19 การเพิ่ม-เพิกถอน/เปลี่ยนกลุ่ม/เพิกถอนติด W 

  

  

การจัดการข้อร้องเรียน