ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรMessage from the President (ISSUE 23/2021)

ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 23

           สวัสดีประชาคมนิด้าทุกท่าน Message from The President ฉบับพิเศษ (ISSUE 23) นี้ จัดทำขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งถือเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2564 ผมในนามของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนแจ้งประชาคมนิด้าทุกท่านได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินการพัฒนาสถาบันในมิติต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561-2564 ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “Transforming NIDA through Excellence, Inclusion, and Connectivity.” โดยมุ่งหวังให้สถาบันสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน (NIDA Sustainable Growth) โดยผ่านเป้าสัมฤทธิ์หลัก 3 ด้าน คือ 1) ความเป็นเลิศ (Excellence) 2) การมีส่วนร่วม (Inclusion) และ 3) ความเชื่อมโยง (Connectivity)

“ประชาคมนิด้า ทั้งในระดับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน รวมไปถึงนักศึกษาเก่าของสถาบันทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญหลักในการขับเคลื่อนสถาบันตลอดระยะเวลา 55 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ขอให้ทุกท่านร่วมภาคภูมิใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถาบันในด้านต่าง ๆ ต่อไป ขอบคุณครับ.”

 Download PDF