ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรประชุมหารือกับ Technical University of Moldova

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

          พร้อมด้วยกลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams กับ Ms. Daniela Pojar, Vice Rector on Financial Problems and International Relations, Assoc. Prof. Dr. Rafael Ciloci, Dean, Faculty of Economic Engineering and Business และ Ms. Cristina Efremov, Head, International Relations Office จาก Technical University of Moldova สาธารณรัฐมอลโดวา เพื่อร่วมพูดคุยหารือถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ และการจัดทำผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรมและบริการ


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว