ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ประชุมผู้แทนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร  ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ได้ประชุมกับผู้แทนของทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน และกลุ่มนักศึกษา เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม และค่าเป้าหมาย โดยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สพบ. จะรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมสภาสถาบันในเดือนเมษายน 2565 ต่อไป

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง