ติดตาม :        เลือกภาษา THEN กฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

          กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565  เป็นหลักสูตร 48 ชั่วโมง ผ่าน MS Teams โดยโครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามที่กฎหมายให้อำนาจ ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง