ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

อธิการบดี

สารจากอธิการบดี


          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA (นิด้า) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี พ.ศ.2509 เนื่องจากทรงเห็นว่า การพัฒนาประเทศไทยในขณะนั้น มีความจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนาประเทศ ดังพระราชปรารภที่ว่า “ประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญสถิติ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” ส่งผลให้ความคาดหวังของประชาชนและสังคมที่มีต่อบทบาทของนิด้านั้นสูงมาก ซึ่งตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปีที่ผ่านมา นิด้าได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถผลิตนักบริหารที่มีคุณภาพในสาขาต่าง ๆ ออกมารับใช้สังคมจำนวนมาก และเป็นเสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารของประเทศ อีกทั้งการประเมินคุณภาพและการดำเนินงานจากหลากหลายองค์กรทั้งภายในและภายนอก เช่น การประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นิด้าเองก็ได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอด

          นอกจากด้านการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ดังที่เห็นได้จากทุกคณะของนิด้าได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติแล้ว ในด้านของบุคลากร นิด้าก็มีคณาจารย์และบุคลากรระดับชั้นแนวหน้าของประเทศจำนวนมาก ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศไทย สำหรับในด้านการวิจัยและบริการวิชาการในสาขาต่าง ๆ นิด้าเองก็มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและกำหนดนโยบายขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีเครือข่ายทางวิชาการระดับชาติและระดับสากลในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และอาคารเรียนที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น อีกทั้งด้วยประวัติอันยาวนาน จึงทำให้นิด้าเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่กว้างขวางและเข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนิด้า ก็คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอทางแก้ไขปัญหายามที่สังคมต้องการเสมอมา และได้ปลูกจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนให้แก่นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของสถาบัน 

          เป้าหมายต่อไปของนิด้า คือ การก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หรือ World Class University ภายใต้ความพร้อมที่เตรียมการไว้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนั้นรวดเร็วและรุนแรงอย่างมาก ดังนั้น นิด้าจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการปรับตัว (Transform) ผมและคณะผู้บริหารทุกท่าน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานิด้าภายใต้กรอบแนวคิด “Transforming NIDA through Excellence, Inclusion, and Connectivity” โดยมุ่งหวังให้นิด้าสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของนิด้าที่มั่นคงและยั่งยืน (NIDA Sustainable Growth) ทั้งในด้านความยั่งยืนขององค์กร (Organizational Sustainability) ความยั่งยืนด้านการเงิน (Financial Sustainability) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Sustainability) โดยผ่านเป้าสัมฤทธิ์หลัก คือ ความเป็นเลิศ (Excellence) การมีส่วนร่วม (Inclusion) และความเชื่อมโยง (Connectivity) และมีกลไกเสริมที่สำคัญในการส่งเสริมการบรรลุเป้าสัมฤทธิ์ดังกล่าว คือ การปรับระบบผลตอบแทนและแรงจูงใจ (Incentive Alignment) ของบุคลากรนิด้า เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนนิด้าไปในทิศทางตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามปรัชญาของนิด้าที่ว่า “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Wisdom for Change)” อันจะทำให้นิด้าสามารถบรรลุภารกิจสมดังเจตนารมณ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 รวมทั้งมีบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามที่ประชาชนและสังคมได้ตั้งความหวังไว้