ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

อธิการบดี


ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3331 , 02 727 3336

 

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(จุลชีววิทยา)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Doctor of Philosophy (Business Administration) York University,Canada

      

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ   

  •  การเงิน (Finance)
 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2556 – 2561
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2556 – 2558
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มหาชน
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด มหาชน
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทสตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทสตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดมหาชน
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2555
Board of Directors, Asian Finance Association
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2552 – 2554
Regional Director in Thailand, Global Association of Risk Professionals
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนต่างประเทศของกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทนานาชาติภาคพิเศษ (MSc in Financial Investment and Risk Management)
พ.ศ. 2548 – 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2546 – 2548
อาจารย์ประจำในสาขาวิชาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ