ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน


ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3334

 

ประวัติการศึกษา     

  • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, Nagoya University 2547 (วิชาเอก : International Development) Dissertation: An Economic Analysis of Thailand’s Health System: Toward Optimization
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 (วิชาเอก : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ) วิทยานิพนธ์ : การวิเคราะห์ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคเอดส์ในจังหวัดพะเยา (ระดับดีมาก)
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 (วิชาเอก : การเงินการธนาคาร, ระหว่างประเทศ)

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2559 – 2561
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2559 – 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑืตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว
พ.ศ.2559 – 2560
ที่ปรึกษาพิเศษ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
พ.ศ.2554 – 2560
บรรณาธิการบริหาร วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
กรรมการบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
พ.ศ.2551 – 2554
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2547 – 2554
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2543 – 2543
นักเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ.2542 – 2543
นักวิจัยประจำวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2542 – 2542
เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2545 – 2546
ผู้ช่วยสอนระดับปริญญาโทประจำ Graduate School of International Development, Nagoya University
พ.ศ.2540 – 2542
ผู้ช่วยสอนระดับปริญญาตรีประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2541 – 2542
ผู้ช่วยวิจัยประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย