ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


 รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3192 , 3178

 

ประวัติการศึกษา

  • 2525-2529 ปริญญาตรี ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) - รัฐศาสตรบัณฑิต(การบริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
  • 2529-2535 ปริญญาโท - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย )
  • 2538-2544 ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy(Economics)University of Ottawa (แคนาดา )

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • เศรษฐศาสตร์( Economics )