ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3484

 

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต, ม.ธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม (รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล) การเมืองการปกครอง)
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
 • Ph.D. (Management Learning), Lancaster University, UK

หัวข้อที่มีความถนัดและสนใจ

 • Learning Organization and Knowledge Management
 • Human Resource and Organization Development
 • Happy Workplace and Creative Organization
 • Leadership Development
 • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กร

ประวัติการทำงาน   

 • คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • กรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)