ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3729

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก - Ph.D. (Mass Communication) The Ohio State University, 1984
 • ปริญญาโท - MA. (Communication) Michigan State University, 1979
 • ปริญญาตรี อบ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร
 • การวิเคราะห์ผู้รับสาร
 • การกำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์
 • การศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กร

ประวัติการทำงาน

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
 • ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย