ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3388 , 3106

 

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D (Chemical Engineering), Imperial College, UK
  • วท.ม. (ปิโตรเคมี) (International Program) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน

  •  ศาสตราจารย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  •  บรรณาธิการ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ก.ย.2555- ปัจจุบัน)
  • บรรณาธิการ วารสาร  NIDA Case Research Journal (ก.ย.2555- ปัจจุบัน)

 

ประวัติการทำงาน

  • xxx