ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


 รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3333

 

ประวัติการศึกษา

 • D.B.A. (Finance), Thammasat University
 • M.S. (Administration), Boston University
 • B.B.A. (Marketing), Assumption University
 • B.E. (Business Economics), Sukhothai Thammathirat Open University
 • Advanced Graduate Certificate (Administration and Management), Harvard University
 • SFHEA (UK Professional Standards Framework), Advance HE

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • Capital Market Development
 • Corporate Governance
 • Investment Analysis

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการศึกษา สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
 • พ.ศ. 2558-2560 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2556-2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2556-2561 ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2555-2556 ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2551-2555 ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์