ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.ณดา จันทร์สม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3339

 

ประวัติการศึกษา 

  • D.B.A. (Finance) 1995, United States International University, California, USA.
  • M.I.B.A. 1993, United States International University, California, USA.
  • B.A. (International Economics) 1992, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การเงิน( Finance)
  • การวิเคราะห์การลงทุน( investment analysis )
  • การธนาคาร( banking)
  • ธรรมาภิบาล (Governance)
 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร)
พ.ศ. 2556 - 2561
คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2558 - 2561
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
พ.ศ. 2549 - 2555
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2546 - 2549
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2543 - 2545
ผู้อำนวยการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2540 - 2542
ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตรภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2535 -2536
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศและสถาบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)