ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3332

 

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. in Business Administration Major: Management Science and Information Systems Oklahoma State University, Stillwater, OK Jan 2007 – July 2012
 • Masters of Science in Management Technology. Masters of Science in Risk Control. University of Wisconsin – Stout, Menomonie, WI Dec, 2004
 • Bachelor of Engineering in Industrial Engineering. Thammasat University, Bangkok, Thailand May, 2002

      

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ   

 •  .
 

ประวัติการทำงาน

 • Production Planner and Control/ERP Implementation – Oracle® Production Scheduling Module. Fabrinet Co., Ltd Patumthani, Thailand Apr 2006 – Dec 2006
 • Associate Professor and Associate Dean for Planning and Development, NIDA Business School. National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand Sep 2017 – Present
 • Director of the Center for Business Innovation, NIDA Business School. National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand May 2013 – Sep 2017
 • Pricing Analyst/Researcher: Pricing Communications Networks. OneNet: Oklahoma’s Telecommunications Network, Oklahoma City, USA Jan 2007 – Jan 2013
 • Graduate Research, Teaching Associates, and Instructor. Oklahoma State University Jan 2007 – May 2012
 • Production and Operations Consultant, KT Jewelry & De Bonnola Co., Ltd Bangkok, Thailand Jan 2005 – Apr 2006
 • Production Operations and Safety Coordinator, Thermo King Corporation, Minneapolis, MN Apr 2004 – Dec 2004
 • Industrial Engineering Internship, C.P. Seven Eleven Public Co., Ltd. Bangkok, Thailand Mar 2001 – Jun 2001