ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.กนกพร นาคทับที

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและบัญชีประวัติการศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • M.B.A (Accounting) University of Houston, Texas, USA (ทุนรัฐบาลไทย)
  • Ph. D. in Business Administration (Accounting) University of Arkansas, Fayetteville, USA (ทุนรัฐบาลไทย)
 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การบัญชี
 

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (Flexible MBA)
2556 – 2558
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (Flexible MBA)
2553 - 2556
รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
2550 - 2553
ผู้อำนวยการหลักสูตร English MBA
2549 – 2553
ประธานคณะทำงานศึกษาแนวปฏิบัติบัญชีสำหรับกิจการ SMEs ของประเทศไทย  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2549 – 2553
กรรมการในคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและศึกษาร่างมาตรฐานบัญชี IAS/IFRS ที่ออกโดย The International Accounting Standard Board   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2549 - 2550
ผู้อำนวยการหลักสูตร International MBA
2549 – 2550
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์