ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3657

 

ประวัติการศึกษา 

 • Université Aix-Marseille III, France 
  Docteur en droit, 2015 
  Master 2 recherche droit public approfondi, 2011
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน 2009 
  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), 2006
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาการปกครอง, 2006
   

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • ปริญญาเอกด้านกฎหมายมหาชน  เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
 

ประวัติการทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2552 – 2559 นักวิจัยอิสระ
 • 2550 – 2552 ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
 • เมษายน – พฤษภาคม 2548 นิสิตฝึกงาน สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ