ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

รศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 xxxx

 

ประวัติการศึกษา 

 • ปริญญาเอก Docteur en droit (droit public), mention très honorable Université Aix-Marseille III (Paul Cézanne) ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.2554
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2541
 • ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2533
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2532
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • .

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2532 – 2534 ฝึกงานทนายความ ณ ส านักงานบุญสม หุนเจริญ ทนายความ ถนนตีทอง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2537 – 2538 ผู้ช่วยกรรมาธิการ ผศ.สมยศ เชื้อไทย คณะกรรมาธิการรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538
 • กันยายน 2542 – พฤษภาคม 2546 รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • สิงหาคม 2554 – เมษายน 2563 คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • 1 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์