ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3481

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท MS. Human Resource Development, Pittsburg State University, USA
  • ปริญญาเอก PhD. Human Resource Development, University of Minnesota, USA(ทุนทบวงมหาวิทยาลัย)

ประวัติการทำงาน

2533 – 2534
ผู้ช่วยฝึกอบรม ผศ.ธีรศักดิ์ กำบรรณารักษ์
2536 – 2537
ผู้จัดการบริษัท พัฒนาตน พัฒนาทีม เชิงพฤติกรรม จำกัด
2537 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2546 – 2548
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2548 – 2549
ผู้บริหารหลักสูตรภาคพิเศษการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
2550- 2553
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2553 – 2556
ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ
2556 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการรับรองมาตรฐานสากล