ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ การร้องขอ ระดับข้อร้องเรียน จำแนกออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 

ระดับ

ประเภท

นิยาม

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

เวลาในการตอบสนอง

1

ข้อร้องเรียนนอกเหนืออำนาจสถาบัน

ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่นอกเหนือบทบาทอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

- ไฟฟ้าดับทำให้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติใช้การไม่ได้ 

- บริการinternet ช้าลง เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายไฟเบอร์ออฟติคของวงจรอินเทอร์เน็ตหลักของสถาบัน (UniNet) ใช้งานไม่ได้

ไม่เกิน 2 วัน (ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ)

2

ข้อร้องเรียนเล็ก

ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อนแต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว

- การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน

ไม่เกิน 3-7 วันทำการ

3

ข้อร้องเรียนใหญ่

- เรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบัน

 

- การเรียกร้องให้สถาบันชดเชยค่าเสียหายจากการให้บริการที่ผิดพลาด

- การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของบุคลากรสถาบัน

- การร้องเรียนความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

30-90 วันทำการ

 

Workflow

 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

ช่องทางร้องเรียน

 ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส่วนสื่อสารองค์การ ชั้น 3 อาคารนิด้าสัมพันธ์

 ทางไปรษณีย์ส่งมายัง
               ส่วนสื่อสารองค์การ
               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
               148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 Email : complaint@nida.ac.th

 แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่