ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร
+ หนาหลัก
+ สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยนานาชาติ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ทุนการศึกษา
ประเภทและหลักเกณฑ์การให้ทุน
ข่าวทุนการศึกษา
รับสมัครออนไลน์
จากใจศิษย์เก่า

+ คณะ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยนานาชาติ


+ หนวยงาน 


สำนักงานอธิการบดี

สภาคณาจารย์
กองกลาง
กองบริการการศึกษา
กองแผนงาน
กองคลังและพัสดุ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองงานผู้บริหาร
กลุ่มงานนโยบายสถาบันและการประชุม
กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
กลุ่มงานกิจการนานาชาติ
กลุ่มงานติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานสภาสถาบัน


หน่วงานอื่นๆ

สำนักวิจัย
สำนักสิริพัฒนา (สำนักฝึกอบรม)
สำนักบรรณสารการพัฒนา (ห้องสมุด)
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" (NIDA Poll)
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ.


หน่วยงานภายนอก

สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร


โครงการ

NIDA KM: Knowledge & Success
NIDA Internet TV-Radio
NIDA Poll
NIDA journal web
NIDA Macro Forecast

+ วิจัย


สำนักวิจัย

สำนักวิจัย


ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยการตลาดพืชเศรษฐกิจ
ศูนย์วิจัยการปฏิรูปกฎหมาย
ศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อน
ศูนย์วิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน
ศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ
ศูนย์วิจัยปัญหาอาชญกรรมและยาเสพติด
ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม
ศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ


ศุนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ


หนังสือในโครงการวิชาการฯ
Knowledge Management

 

+ หองสมุด

หอสมุดสุขุม นวพันธ์
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

+ แคมปัส ไลฟ์  

สิ่งอำนวยความสะดวก
เยี่ยมชมนิด้า
กิจกรรมและสโมสรนักศึกษา

+ นักศึกษา 

ลงทะเบียนออนไลน์
บริการการศึกษา
บริการเทคโนโลยี
ห้องสมุด
กิจกรรมนัศึกษา
ระบบสารสนเทศ
ระบบการขอ NetID ของนักศึกษา
ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System)
ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (Attendance Tracking System : ATS)
ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System)
ระบบประเมินผลการเรียนการสอน Online
E-mail สำหรับนักศึกษา (Web mail)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา
ระบบรับสมัครออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์

+ บุคลากร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
ระบบ ICS
ระบบ E-mail
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

+ ศิษย์เก่า 

จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์
ทำเนียบนักศึกษาเก่า
สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
100 เกียรติคุณ
นักศึกษาเก่าดีเด่น
นักศึกษาเก่าแยกรายปี
นักศึกษาเก่าแยกรายคณะ
กองทุนนิด้าพัฒนา
ความเป็นมา
ช่องทางการบริจาค
รายชื่อผู้บริจาค
การลดหย่อนภาษี 2 เท่า
โครงการพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกฯ
โครงการระดมทุนอื่นๆ


+ เกี่ยวกับนิดา

ประวัติ สพบ.
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
คณะผู้บริหาร
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี
ผู้อำนวยการสำนัก
กรรมการสภาสถาบัน
ประวัติบุคคลสำคัญ
การประเมินตนเองของสภาสถาบัน
ผลการประเมินคุณภาพของสถาบัน
International Relations
ติดต่อเรา
สมุดโทรศัพท์ภายใน


+ ปฏิทินการศึกษา
+ ปฏิทินกิจกรรม
+ ข่าวประชาสัมพันธ์
+ เอกสารเผยแพร่
+ ร่วมงานกับเรา