ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

ข้อมูลสำหรับการจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางบริหารและพัฒนาสถาบัน