ติดตาม :        เลือกภาษา THEN พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนจากสถาบันเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสานต่อความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริม เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล และยกระดับความรู้ความสามารถแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

          ภายในงาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017 และได้มอบของที่ระลึก ให้กับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ