พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี

          โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม นักธรรม และบาลี วัดเสนหา, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเสนหา, โรงเรียนทวารวดี, โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) และโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,490,214 บาท