ติดตาม :        เลือกภาษา THEN แถลงข่าว 50 ปีนิด้า และ งานกาชาดนิด้า

        เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ที่สองจากซ้าย) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาสถาบัน พร้อมทั้ง ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และพลโท ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

        โดยจะมีการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงานเฉลิมฉลอง ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมทั้งจะมีการออกร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 7 เม.ย. 2559 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า สวนอัมพร