ติดตาม :        เลือกภาษา THEN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเยือนสถาบัน

          เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ Mr. Chang Soyc ที่ปรึกษาด้านการศึกษา (Counsellor, Educational Section) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และ Mr. Jeong Bae Hee ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการศึกษา ได้เดินทางมาเยือนสถาบันฯ

 

          เพื่อพบปะกับผู้บริหารของสถาบันฯ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และผู้บริหารของสถาบันฯ ประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐเกาหลี