ติดตาม :        เลือกภาษา THEN บรรยายทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้เรียนเชิญคุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรมจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย มาบรรยายเรื่อง “The Newton Fund: Research and Innovation for Growth and Prosperity” ภายใต้โครงการสนับสนุนการขอรับทุนเพื่อไปศึกษา/วิจัย/แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน

 

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย