ติดตาม :        เลือกภาษา THEN Indiana University (IU) เยือนสถาบันฯ

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 Assoc. Prof. Dr. Carrie Docherty, Interim Associate Dean for Community and Global Engagement, School of Public Health (SPH-B), Indiana University, Bloomington (IUB) ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสถาบันฯ

 

          ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบันฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และคณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับด้วย