ติดตาม :        เลือกภาษา THEN Civil Society, Social Capital and Rural Development

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส ได้รับเกียรติจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA) เชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "Civil Society, Social Capital and Rural Development" ให้แก่ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ในหลักสูตร KOICA-TICA Joint Training Program on Sustainable Rural Development and Sufficiency Economy