ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

          คณะอาจารย์ และนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้