ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะนิติศาสตร์นำนักศึกษาบริจาคสิ่งของ

          นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายและการจัดการ ภาคปกติ รุ่นที่ 5 จัดโครงการนิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 3 ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เขตหลักสี่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ในการนี้ คณะดำเนินงานได้นำสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคไปมอบให้แก่มูลนิธิด้วย