ติดตาม :        เลือกภาษา THEN “นิด้าโพล” จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 1 ” ให้กับพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาคสนามและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ ขั้นตอนในการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย หรือการทำโพลอย่างถูกต้อง รวมทั้งการเสริม สร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจของตัวพนักงานสัมภาษณ์ ให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2559