ติดตาม :        เลือกภาษา THEN การเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 สมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย และสำนักสิริพัฒนา นิด้า จัดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

          การจัดการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP (Public-Private Partnership) ให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่มีความสนใจทำโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติปี พ.ศ.2556 และเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติและแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ หัวข้อ ความสำคัญของความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ต่อประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย นิด้า) หัวข้อ ความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) กับเศรษฐกิจไทย ปี 2559 โดย คุณประเสริฐ สายพวรรณ์(นักวิจัยหลักศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย นิด้า) หัวข้อ ความสำเร็จของโครงการความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ในปัจจุบัน โดย คุณจิตต์พิชชา เซี่ยงเซียว(กรรมการสมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย หัวข้อ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐ พ.ศ.2536 โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส (ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร.) หัวข้อ นำเสนอตัวอย่างโครงการความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดย คุณฐากูร อินทรชม(ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท.) ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์